top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE EN VERKOOPSVOORWAARDEN PGB-EUROPE NV

 1. ALGEMEEN
  Onderstaande voorwaarden zijn, tenzij en zover schriftelijk per transactie overeengekomen van toepassing op alle offertes en leveranties van pgb-Europe.
   Verwijzingen door de koper naar eigen inkoop-,aanbestedings-, of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door pgb-Europe aanvaard. Toezeggingen en verklaringen door, - en afspraken met onze vertegenwoordigers – verbinden ons slechts voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
   

 2. PRIJZEN EN OFFERTES
  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn onze offertes en prijzen in onze catalogen steeds vrijblijvend. Bestellingen door de vertegenwoordigers en/of agenten aanvaard, verbinden de verkoper slechts indien deze bestellingen schriftelijk bevestigd werden.

   

 3. LEVERTIJD
  Onze leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid tot vergoeding van schade, ontstaan door te late levering.

   

 4. LEVERING
  De goederen reizen op gevaar en risico van de bestemmeling, zelfs wanneer ze franco worden verzonden.

   

 5. RECLAMATIES EN AANSPRAKELIJKHEID
  De koper dient de conformiteit van de goederen bij ontvangst te controleren op afmetingen, hoeveelheid, materiaal, afwerking e.d. De koper dient binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen uiterlijk waarneembare afwijkingen schriftelijk te reclameren, anders vervalt desbetreffend elke aanspraak. Ook wanneer de goederen reeds gebruikt of herwerkt zijn, zal geen enkele klacht nog in overweging genomen worden. De koper zal zich enkel kunnen beroepen op verborgen gebreken, indien zij aan het licht gekomen zijn binnen 3 maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de goederen, en dit op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, 8 dagen te rekenen vanaf de ontdekking van het gebrek. In dit geval zal de koper enkel het recht hebben op de vervanging van de geleverde goederen met uitsluiting van elke schadevergoeding. pgb-Europe is niet verantwoordelijk voor gebreken aan goederen die zij van derden heeft betrokken. Zij zal in de plaats daarvan aan de afnemer overdragen en cederen alle aanspraken die zij terzake zelf jegens de leverancier kan doen geldend maken. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande is de aansprakelijkheid van de verkoper voor de schade die zou voortvloeien uit de geleverde goederen, in elk geval beperkt tot de nettoprijs daarvan. Met name is elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, zoals montagekosten, schade aan personen of goederen uitgesloten.

   

 6. OVERMACHT
  In geval de verkoper niet in staat is één of meerder van zijn verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid buiten zijn macht, is hij gerechtigd zonder enige gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

   

 7. BETALING
  Tenzij anders overeengekomen dient de betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting op de maatschappelijke zetel. De enige datum van betaling is deze waarop onze rekeningen worden gecrediteerd. Vanaf de vervaldag van de factuur zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd van 15% per jaar. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal van rechtswege het verschuldigd bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 EUR. Dit bedrag mag eventueel niet worden verward met de gerechtskosten, noch de rechtsplegingsvergoeding of uitgavenvergoeding, noch met de intresten. Het niet-betaald zijn van een factuur op haar vervaldag, brengt de opeisbaarheid mede van het volledig saldo van de rekening van de schuldenaar en wij behouden ons het recht voor, de nog lopende zaken geheel of gedeeltelijk te verbreken of in beraad te houden, dit zonder enige formaliteit en met het behoud van het recht op schadeloosstelling.


  De koper wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De koper gaat ermee akkoord dat er een eigendomsvoorbehoud bestaat in hoofde van de verkoper zolang de koopprijs niet is betaald en dat bij niet-betaling de goederen door de verkoper kunnen worden teruggeëist. De risico’ s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de koper zodra ze te zijner beschikking worden gesteld.
   

 8. BEVOEGDHEID
  In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement GENT en de vrederechter van het kanton Merelbeke bevoegd.

© 2020 - pgb-Europe | Privacy Policy | Algemene Voorwaarden

bottom of page