top of page

Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door pgb-Europe - met maatschappelijke naam: NV pgb-Europe met maatschappelijke zetel aan de Gontrode Heirweg 170 te 9090, Melle, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0425.888.396 en elk van de met haar verbonden ondernemingen, die gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via het volgende adres: URL (hierna: https://www.hapax-europe.com) alsook via alle mogelijke sub-domeinen van deze Website.
 

Indien u als bezoeker gebruik maakt van deze Website of indien u besluit zich in te schrijven of te registreren of ervoor kiest gegevens op deze Website mee te delen, verklaart u zich akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met onderhavige Privacyverklaring. Houd er rekening mee dat deze Website links kan bevatten naar andere websites die mogelijks niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring en waarvoor pgb-Europe derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.
 

pgb-Europe behoudt zich evenwel het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen teneinde aan de (veranderende) wettelijke verplichtingen te voldoen en/of de service aan u te verbeteren. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.
 

Het verzamelen van gegevens
 

pgb-Europe verzamelt via haar Website persoonlijk identificeerbare gegevens waaronder de contactgegevens die de al dan niet geregistreerde bezoeker van de Website meedeelt in het kader van een bestelling, een informatieaanvraag of de registratie zelf. De bezoeker geeft hierbij zijn of haar ondubbelzinnige en vrije toestemming aan pgb-Europe om deze persoonlijke gegevens te mogen gebruiken onder de voorwaarden en voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door de bezoeker, welke intrekking enkel uitwerking zal hebben naar de toekomst toe.

Het is uiteraard ook mogelijk de Website te bezoeken zonder dat de bezoeker gegevens meedeelt en ook zonder dat de bezoeker zich registreert. De bezoeker zal zich akkoord dienen te verklaren met deze Privacyverklaring in geval van een registratie alsook in het kader van de vrijwillige inschrijving voor de “Nieuwsbrief” die terug te vinden is op de Website onder de noemer “Inschrijven Nieuwsbrief”.
 

pgb-Europe bewaart de verzamelde gegevens niet langer als wettelijk is toegelaten en in elk geval niet langer dan noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden.

De klantengegevens worden bijgehouden tot tien jaar na de laatste bestelling, behalve wat inschrijving op de nieuwsbrief betreft waarvoor de gegevens worden bijgehouden totdat de klant zich opnieuw uitschrijft van de mailinglijst. 

 

Het gebruik van persoonlijke gegevens
 

De gegevens die door de bezoeker worden achtergelaten in het kader van het gebruik van de Website (zie o.a. hierboven beschreven) zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: Privacywet) zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
 

pgb-Europe treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens en zal deze informatie verwerken voor de volgende doeleinden: bezoekersadministratie in het kader van de uitvoering van een overeenkomst dan wel ingevolge toestemming van de betrokkene (o.a. bevestigingsmail betreffende inloggegevens, de verwerking van bestellingen en informatieaanvragen, het praktische verloop van wedstrijden of acties), directe marketing waaronder het verzenden van een nieuwsbrief en het versturen van aanbiedingen die voor de bezoeker een meerwaarde zouden kunnen betekenen, het verbeteren van de inhoud en de kwaliteit van de Website, een betere afstemming van de Website op de interesses, noden en wensen van de bezoekers ervan in het kader van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of van een derde dan wel ingevolge toestemming van de betrokkene en het accuraat bijhouden, verbeteren en vervolledigen van de persoonsgegevens zoals door de wet vereist.
 

pgb-Europe zorgt ervoor dat haar marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en zal erop toezien de nodige vrije toestemming te verkrijgen voordat de bezoeker e-mails of andere elektronische berichtgeving met informatie over pgb-Europe of één van haar partners aangeboden krijgt. De bezoeker kan te allen tijde vragen om met het zenden van dergelijke informatie te stoppen.

Elke bezoeker heeft het kosteloze recht op informatie, inzage, wijziging, verbetering, overdraagbaarheid, beperking en verwijdering van zijn of haar gegevens. De bezoeker kan zich ook kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.
 

pgb-Europe neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de bezoeker overgedragen worden, te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan pgb-Europe, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
 

Het doorgeven van gegevens aan derden
 

Hoewel pgb-Europe mogelijks persoonlijke gegevens overdraagt aan zogenaamde service providers die deze gegevens in haar naam verwerken, zal pgb-Europe geen gegevens met derden delen voor secundaire of ongerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens. De werknemers van pgb-Europe of de door pgb-Europe ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens op de Website te respecteren.
 

Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonlijke gegevens door pgb-Europe worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden.
 

Mogelijkheid om klacht in te dienen
 

De betrokkene heeft onverminderd de mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

© 2020 - pgb-Europe | Privacy Policy | Algemene Voorwaarden

bottom of page